Mixed Products

Sorted By Priand AB

 


Integritetspolicy

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU från 25 maj 2018. 

PRIAND AB värnar om din personliga integritet. PRIAND AB besökares  och kunders förtroende är PRIAND AB mest värdefulla tillgång och därför  följer PRIAND AB denna Integritetspolicy som följer tillämplig  dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur PRIAND AB  samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina  rättigheter gentemot PRIAND AB och hur du kan använda dina rättigheter.  Du kan enkelt kontakta PRIAND AB om du har frågor om PRIAND AB  integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del  av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av  dina personuppgifter. Denna policy gäller för personuppgifter som du  har lämnat in till PRIAND AB eller som samlas in via PRIAND AB hemsida www.priand.se. Policyn gäller även för dig som registrerat konto hos www.priand.se.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

PRIAND AB, org. nr. 556897-4579, moms nr. SE556897457901 med adress c/o Priebe Regemenstsgatan 44 Lgh 1002, 645 33 Strängnäs, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Priand AB?

Personuppgifter som du har lämnat till PRIAND AB: Du kan komma att ge  PRIAND AB information om dig själv när du använder PRIAND AB tjänster  så som vid köp eller som besökare på www.priand.se, eller när du kontaktar PRIAND AB.

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum,  personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress,  mobiltelefonnummer, etc samt konto- och betalningsuppgifter (dock inte  kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc

Personuppgifter som PRIAND AB har samlat in om dig: PRIAND AB samlar  in personuppgifter om dig när du använder PRIAND AB tjänster så som vid  köp eller som besökare på www.priand.se, eller när du kontaktar PRIAND AB.

Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig  av. Information om e-post från PRIAND AB öppnas och vad du klickar på i  e-postmeddelandet; Din order- och köphistorik samt köpmönster som kund;  Information om du använder PRIAND AB tjänster, så som svarstid för  sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;  Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk  information om enheten och webbläsarinställningar.

Personuppgifter som PRIAND AB har samlat in från tredje part: I vissa  fall använder PRIAND AB information från andra källor, så som  uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom  ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller  tredje parter som hjälper PRIAND AB eller dem att förstå  användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge PRIAND  AB information om vad som hände efter ett klick på en annons för att  PRIAND AB ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för  dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar PRIAND AB dina personuppgifter för att  fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal  ingås:

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex. för  att tillhandahålla dig med information, produkter och PRIAND AB  tjänster.

För att kunna hantera ditt konto och utskick.

Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster  samt för att kunna hantera deltagande i eventuella tävlingar och event.

För följande ändamål behandlar PRIAND AB dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

För att följa tillämplig lagstiftning så som bokföringslagen och  konsumenträttslig lagstiftning samt för att förhindra missbruk så som  bedrägerier och identitetskapningar.

För följande ändamål behandlar PRIAND AB dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring.

För att skicka personligt anpassade och attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig.

För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så  att de presenteras på ett effektivt sätt samt för att förhindra missbruk  av tjänst eller förhindra olovlig inloggning.

PRIAND AB eller tredje parts berättigade intresse av att behandla  dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna  erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form  av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden  samt relevant kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla  PRIAND AB tjänster relevanta varför PRIAND AB behöver analysera hur  tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.  Vidare behandlar PRIAND AB dina personuppgifter för att kunna  säkerställa din identitet. Om du inte lämnar dina personuppgifter till  PRIAND AB har PRIAND AB inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller  uppfylla PRIAND AB åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

PRIAND AB kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med  utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska,  organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig  dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter  hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av  personuppgifter med tredje part. 

Samarbetspartners som hanterar betalning. 

För att hantera betalningar som görs av PRIAND AB kunder inhämtas  hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för  dig.

PRIAND AB kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar PRIAND AB dina personuppgifter?

PRIAND AB och PRIAND AB leverantörer och samarbetspartners behandlar  som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall  personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut  från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat  skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina  rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd  uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande  företagsinterna regler.

Hur länge behandlar PRIAND AB dina personuppgifter? 

PRIAND AB behandlar dina personuppgifter så länge som det är  nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det  kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella  åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade  lagringstider. När PRIAND AB behandlar din data för andra syften än för  våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns  i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar PRIAND AB  data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För  de fall PRIAND AB behandlar dina personuppgifter med stöd av en  intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. 

I enlighet med gällande lagstiftning har PRIAND AB rätt att lagra  dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt  köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna  tid olika lång. PRIAND AB kan därför komma att lagra dina  kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den  tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning,  marknadsföringslag och praxis. Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke  till att få direktmarknadsföring kommer PRIAND AB att behandla  personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du  avregistrerar dig eller meddelar PRIAND AB att du inte längre vill motta  direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta PRIAND AB.

När du har registrerat dig som kund behandlar PRIAND AB dina  personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos PRIAND AB  eller annars begär att PRIAND AB ska radera vissa uppgifter. Vi raderar  dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik  gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du  genomfört köp. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts  ovan i den mån PRIAND AB är skyldiga att göra det enligt lag,  förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar PRIAND AB dina personuppgifter?

PRIAND AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder  som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte  manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt  dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas  och förbättras.

Dina rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få  tillgång till information om vilka personuppgifter som PRIAND AB  behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga  personuppgifter blir korrigerade. 

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina  personuppgifter samt rätt att invända mot PRIAND AB behandling av dina  personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på  undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är  nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig  förpliktelse som innebär att PRIAND AB måste spara personuppgifterna.  För att PRIAND AB ska få fortsätta behandla uppgifter efter en  invändning måste PRIAND AB visa att PRIAND AB berättigade intressen  väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.  Observera att denna rättighet som följer av Dataskyddsförordningen (EU  2016/679) börjar gälla från och med 25 maj 2018. Du har också rätt att  när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för  generell och personligt anpassad direktmarknadsföring. Kontaktuppgifter  till PRIAND AB framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt. Om du skulle  ha några klagomål avseende PRIAND AB behandling av dina personuppgifter  har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan  behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av  personuppgifter.

PRIAND AB användning av cookies och liknande tekniker 

Priand AB nyttjar cookies, för att underlätta enskilda användares  aktiviteter. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator,  för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.  Informationen används till att bestyrka inloggning, spara produkter i  kundkorgen och automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta  tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till  butiken. Cookies används även för att kunna mäta antalet sidvisningar  och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas  in är anonym. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga  av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock  att funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Användning av Statistikverktyg 

Som ett led i PRIAND AB marknadsföring analyserar PRIAND AB uppgifter, bland annat personuppgifter, kring ditt användande av www.priand.se samt  din aktivitet på PRIAND AB sidor på sociala medier samt uppgifter om  dina eventuella köp på PRIAND AB. Vi kommer till exempel behandla dina  personuppgifter för att med hjälp av t.ex. Google, Facebook, kunna  anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om  ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla PRIAND AB produkter  och tjänster. Vidare kan vi genom detta utvärdera ditt användande av  Priand AB och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och  internetanvändande.

Ändring av Integritetspolicyn

PRIAND AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.priand.se

Kontaktuppgifter till PRIAND AB

Har du frågor rörande PRIAND AB hantering av dina personuppgifter  eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till PRIAND AB  hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta PRIAND AB  enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller  kommunikation kan när som helst kontakta PRIAND AB.

Adress: 

Priand AB

c/o Priebe

Regementsgatan 44 Lgh 1002

645 33 Strängnäs

Sweden

E-post:  marketing@priand.se

Webb:  www.priand.se